Pengertian Aqidah Akhlak Menurut Para Ahli

Pengertian Aqidah Akhlak Menurut Para Ahli. Aqidah secara etimologis berasal dari lafad ‘aqada-yu’qidu dari wazan fa’ala-yuf’ilu yang berarti menyimpulkan atau mengadakan perjanjian. Kemudian kata ini dirubah ke dalam wazan ifta’ala yafta’ilu menjadi I’taqoda-ya’taqidu-iqtitaad yang memiliki arti meyakini atau mempercayai (Ahmad Warson Munawwir, 1997: 95).

Menurut istilah aqidah berarti keimanan seorang hamba kepada Allah. Terdapat tiga aspek dalam agama islam yaitu: aqidah, syari’at dan akhlak. Di antara ketiganya tersebut, aqidah merupakan aspek paling penting dan harus dimiliki terlebih dahulu oleh seorang hamba dibanding dua aspek lainnya. Aqidah harus mantap dan tanpa keraguan, karena merupakan pondasi dari syari’at dan akhlak. Aqidah yang benar adalah aqidah yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits (Azyumardi Azra, 2005: 133).
Pengertian Aqidah Akhlak Menurut Para Ahli
Baca juga: Kumpulan Teori dan Artikel Agama Islam
Kepercayaan yang harus diyakini oleh seorang hamba adalah percaya bahwa tiada tuhan selain Allah, meyakini keberadaan malaikat-malaikat, percaya akan kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada rasul-Nya, percaya dengan rasul Allah, percaya dengan adanya Yaumul Qiyamah dan percaya dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Keenam pokok kepercayaan yang wajib diimani oleh semua hamba inilah yang kita kenal dengan rukun iman.

Akhlak secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tabi’at, budi pekerti, atau kebiasaan. Menurut pendapat Ibn Miskawaih yakni pakar bidang akhlak terkemuka dan terdahulu mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan (Abuddin Nata, Akhlaq Tasawuf, 1996: 3)

Sementara itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak merupakan tindakan yang dilakukan manusia secara spontan tanpa perlu pemikiran dan merupakan suatu kebiasaan. Akhlak adalah sifat yang telah melekat dalam jiwa seseorang untuk melakukan perbuatan secara langsung tanpa dipaksa atau dibuat-buat (32 Hamzah Tualeka, dkk, 2011: 4) Akhlak sendiri terdiri dari dua macam yakni akhlak terpuji (akhlak mahmudah) dan akhlak tercela (akhlak madzmumah).

Jadi, aqidah akhlak adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang pokok-pokok keimanan dan juga pengenalan dan pembiasaan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan Menteri Agama no. 912 tahun 2013 tentang standar isi pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah mendefinisikan bahwasanya aqidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan agama islam yang mempelajari tentang rukun iman yang dikaitkan dengan dengan pengenalan dan penghayatan terhadap alasma’al-husna, serta penciptaan suasana keteladanan dan pembiasaan dalam mengamalkan akhlak terpuji dan adab islami melalui pemberian contoh-contoh perilaku dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara substansial mata pelajaran akidah akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan alakhlakul karimah dan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitabkitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta Qada dan Qadar (Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013, 2013: 37).

Referensi:
Abuddin Nata. 1996. Akhlaq Tasawuf. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ahmad Warson Munawwir. 1997.  Kamus Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif.
Azyumardi Azra. 2005.  Ensiklopedia Islam. Jakarta: Intermasa.
Hamzah Tualeka, dkk. 2011. Akhlak Tasawuf. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
Menteri Agama Republik Indonesia, 2013. Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab. Jakarta: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013.

0 Response to "Pengertian Aqidah Akhlak Menurut Para Ahli"

Post a Comment

Dengan hormat,
Mohon berkomentar sesuai dengan topik artikel
Komentar berbau iseng semata tidak akan di publikasikan
Terima kasih

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel